İLETİŞİM
L Ü K S  E T
E T  V E  E T  Ü R Ü N L E R İ
G I D A  S A N . T O P T A N  T İ C .

İ n k ı l a p  M a h .  V a t a n  C d .  9 3 / A  Ü m r a n i y e  /  İ S T A N B U L
T e l :  0 2 1 6  6 3 4  4 7  2 2  F a x :  0 2 1 6  6 3 4  4 7  2 3
G s m :  0 5 3 2  6 8 8  2 5  1 6
E - m a i l : i n f o @ l u k s e t u r u n l e r i . c o m

Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
designed by sarıelma